^Powrót na górę
  
  
  

MALUCH PLUS

 

 

Gmina Miejska Złotoryja, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadania w edycji 2021 r. Środki finansowe są przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę z udziałem programu „Maluch+" w Żłobku Miejskim w Złotoryi.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2021 ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, a także podwyższenie standardów opieki.
Na podstawie zawartej w dniu 28 czerwca 2021 r. umowy z Wojewodą Dolnośląskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła: 7 680,00 zł,całkowita wartość zadania:9 600,00 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państw

 

 

Zawieszenie funkcjonowania młodszej grupy

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Żłobka Miejskiego informuje iż z powodu potwierdzonych dwóch przypadków zachorowań na Covid-19 wśród opiekunek z młodszej grupy, działaność opiekuńcza  grupy Lisków zostaje zawieszona od dnia 26.04.2021 do dnia 03.05.2021 wyłacznie. Starsza grupa Niedzwiadków jest otwarta i przyjmuje zapisane do niej dzieci. z poważaniem Krajewska Anna

Rekrutacja 2021/2022

Przebieg rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

do Żłobka Miejskiego w Złotoryi

odbywa się  zgodnie z poniższym harmonogramem

 

  1. Ogłoszenie naboru do placówki w formie pisemnej informacji, umieszczonej na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej  żłobka

 www.zlobek.zlotoryja.pl i w prasie lokalnej.

  1. Złożenie deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka w placówce

od 01.03.2021 r. do  09.03.2021 r.

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z kompletem wymaganych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie

od 10.03.2021r do 31.03.2021 r.

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –

do15.04.2021 r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i  i nieprzyjętych  do żłobka-

 23.04.2021r.

  1. Odwołania od decyzji Komisji  rekrutacyjnej.
  2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor  przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  3. Podpisanie umowy  przez rodzica / prawnego opiekuna/ z placówką na świadczenie usługi do           

   31 sierpnia 2021 r.

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INTENDENT W ŻŁOBKU MIEJSKIM W Złotoryi

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

INTENDENT

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W Złotoryi

Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Złotoryi

ul. Letnia 7

Ilość etatów: 0,75

Forma zatrudnienia: umowa o prace na okres próbny następnie umowa o pracę na czas okręślony

w niepełnym wymiarze czasu pracy (30 godzin tygodniowo)

praca od poniedziałku do piątku

Termin rozpoczęcia pracy: 06 kwietnia 2021r.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku: dietetyk, technologia żywności

i żywienia, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia

i gospodarstwa domowego, kucharz

2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

3. Znajomość zasad prawidłowego żywienia małych dzieci

4. Znajomość przepisów HACCP

5. Mile widziana umiejętność wykorzystywania programów informatycznych do

prowadzenia magazynu oraz wydawania produktów

6. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz

posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7. Kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych.

Zakres obowiązków na stanowisku:

1. Opracowywanie jadłospisów tygodniowych z uwzględnieniem kaloryczności

i gramatury potraw

2. Prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi

przepisami

3. Rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych

4. Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia

artykułów znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie

5. Kontrolowanie jakości surowców i produktów spożywczych przechowywanych w

magazynach,

6. Materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność

7. Współpraca z kucharzem we wszelkich codziennych czynnościach,

8. Prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałowej oraz zgłaszanie

wniosków w tym zakresie

9. Współpraca z księgowością

10. Realizacja zakupów artykułów żywnościowych

11. Współpraca z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy

maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,

12. Informowanie Dyrektora o wszelkich wydarzeniach zakłócających tok pracy lub

mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i działalności Żłobka,

13. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,

14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z potrzeb

placówki.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy – CV.

2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.

3. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.

4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze

zm.).

8. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub

zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Nabór na wolne stanowisko pracy: Intendent / dietetyk w Żłobku Miejskim w Złotoryi w terminie do dnia 02 kwietnia 2021 roku do godz. 14.00,

na adres: Żłobek Miejski w Złotoryi ul. Letnia 7 59-500 Złotoryja

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZEŚLIWEGO NOWEGO ROKU

W ten Świąteczny piękny czas, kiedy w domu pachnie las, płyną nuty kolędowe, błyszczą bombki kolorowe.

W dzień Bożego Narodzenia, złożyć chcemy więc życzenia. Zdrowia oraz pomyślności, a na co dzień moc radości!

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 

życzą: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Złotoryi wraz z pracownikami

 
Copyright © 2022. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi Rights Reserved.