ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

Uchwała Nr 0007.XIV.121.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi dnia 25 lutego 2016 r.

o zmianie Uchwały Nr XXIV/189/96 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi w związku z Uchwałą Nr II/20/92 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie likwidacji niektórych żłobków i przedszkoli i utworzenie żłobka miejskiego w mieście Złotoryja.  

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 w związku z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/189/96 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 czerwca 1996 r.  w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi  wprowadza się następujące zmiany:
rn1. Zmienia się Statut Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi. 
rn2. Statut Żłobka Miejskiego w Złotoryi otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 01 września 2016 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Ewa Miara   

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 0007.XIV.121.2016

Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 25 lutego 2016 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Złotoryi

 

§ 1.

 

1. Żłobek Miejski w Złotoryi zwany dalej „Żłobkiem”, jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej i nosi nazwę „Żłobek Miejski w Złotoryi”.

2. Organem założycielskim Żłobka jest Gmina Miejska Złotoryja.

3. Siedziba Żłobka mieści się w Złotoryi przy ul. Letniej 7.

4. Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.

 

§ 2.

 

1.Celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Złotoryja, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

 

2. Do zadań Żłobka należy:

 

1) sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 ust. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

2) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psycho – motoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka;

5) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

6) rozwijanie zdolności ruchowych i manualnych dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnego rozwoju psychomotorycznego;

7) rozwijanie samodzielności dzieci oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej;

8) promowanie zdrowego stylu życia, wypoczynku oraz zabawy, w tym na świeżym powietrzu;

9) wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci w oparciu o ich indywidualne potrzeby;

10) zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców potrzeb;

11) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu z Żłobku wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami.

 

3. Realizacja zadań odbywa się poprzez:

 

1) stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem;

2) sprawowanie opieki nad dziećmi przez wykwalifikowanych opiekunów;

3) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci;

4) współpracę z rodzicami dzieci;

5) współpracę ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc, szczególnie w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

 

§ 3.

1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje dyrektor.

2. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie wniosku rodziców poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.

3. Nabór do Żłobka odbywa się w miesiącu marcu każdego roku na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

4. W terminie do 30 kwietnia każdego roku, dyrektor podaje do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listę dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku.

5. W miarę posiadanych wolnych miejsc przyjęcia dzieci do Żłobka odbywają się przez cały rok.

6. W kolejnych latach rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka w wyżej wskazanym terminie naboru poprzez złożenie deklaracji o kontynuacji.

7. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych w terminie rekrutacji nie przekracza liczby miejsc przyjmowane są wszystkie dzieci, których rodzicie złożyli karty zgłoszeń.

8. W przypadku, gdy liczba złożonych kart zgłoszeń przekracza liczbę miejsc w Żłobku, pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka ma:

 

1) dziecko rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,

2) dziecko wychowywane tylko przez jednego z rodziców,

3) dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,

4)dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,

5) dziecko rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) z trudną sytuacją materialną,

6) dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka,

7) dziecko, którego miejsce zamieszkania lub miejsce pracy rodziców jest zlokalizowane najbliżej Żłobka.

 

§ 4.

1. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku są odpłatne.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem oraz maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka ustala Rada Miejska w Złotoryi w odrębnej uchwale.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, są wpłacane na rachunek bankowy przez rodziców do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc z góry.

4. W przypadku nieobecności dziecka opłaty za wyżywienie nie pobiera się.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 2 nie są pobierane za okresy, w których Żłobek nie funkcjonuje.

6. Okresy przerwy w funkcjonowaniu Żłobka określa corocznie Dyrektor Żłobka w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§ 5.

1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, który jest kierownikiem jednostki budżetowej i pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników Żłobka.

2. Dyrektora Żłobka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Złotoryja.

3. Dyrektor Żłobka opracowuje arkusz organizacji Żłobka w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

4. Arkusz organizacji określa szczegółową organizację opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad dziećmi w Żłobku w okresie od 1 września bieżącego roku do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego.

5. Podczas nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego inny pracownik.

6. Do obowiązków i zadań dyrektora Żłobka należą:

1) kierowanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) prawidłowe gospodarowanie mieniem,

3) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo – edukacyjnej nad dziećmi,

4) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,

5) uzgadnianie z Burmistrzem Miasta Złotoryja zasad organizacji Żłobka z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z jego usług;

6) przygotowanie i realizowanie planu finansowego Żłobka;

 

§ 6.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.