ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

MAMY GOŚCI

Oglądamy teatrzyki oraz słuchamy muzyki klasycznej uczestnicząc w spektaklach i koncertach.

POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

Spotkania w ogrodzie są bardzo ciekawe

LATEM ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO RODZINY

Co roku w ogrodzie organizujemy festyn dla naszych Rodzin

I ŚWIĘTUJEMY CAŁY ROK

Lubimy się przebierać z okazji różnych świąt, tutaj - Świeto Dyni

OFERTA PRACY NA STANOWISKU - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych

 

 (Dz. U. z 2022r. poz. 530 t.j.)

 

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZŁOTORYI

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY w Żłobku Miejskim w Złotoryi

 

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Żłobek Miejski w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul Letnia 7

Rodzaj umowy:  umowa o pracę

Data zatrudnienia:  1 stycznia 2024r.

I. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku

Wymagania niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.  z 2021 r., poz. 305 t.j. ):

 

 1. Spełnienie jednego z poniższych kwalifikacji zawodowych :
 2. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki  w księgowości;
 3. ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości;
 4. obywatelstwo polskie;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. preferowane doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej;
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na  stanowisku Głównego Księgowego:

 1. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów nas podstawie odrębnych przepisów;
 2. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
 3. znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo – księgowych, płacowych obsługujących jednostki sektora finansów publicznych : Program Finanse DDJ, R2 Płatnik, Rejestr VAT,  Pakiet MS Office,  Płatnik ZUS, PFRON.
 4. znajomość ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;
 5. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 6. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 7. znajomość przepisów podatkowych i płacowych;
 8. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 9. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 10. znajomość ustawy o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
 11. znajomość ustawy Kodeks pracy;
 12. samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia;
 13. umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów;
 14. odporność na stres;
 15. rzetelność i wysokie poczucie samodzielności.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Żłobka Miejskiego w Złotoryi, w tym księgowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z obwiązująca klasyfikacją budżetową oraz ustawą o rachunkowości, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonanych zadań,właściwe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 2. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej, w tym m.in. naliczanie płac                    i zasiłków,
 3. Pełne rozliczanie składek  ZUS,
 4.  Rozliczanie podatku dochodowego w US, w tym sporządzanie deklaracji rocznych PIT – 11, PI – 40, PIT – 8b, PIT-4,rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy, PFRON.
 5. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 6. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku VAT
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 8. dokonywanie kontroli :

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

            b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych oraz nadzór nad jego realizacją,
 2. Zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez Żłobek Miejski w Złotoryi
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym

       Żłobka, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń                                        przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.

 1. Prowadzenia spraw pracowniczych i socjalnych pracowników Żłobka Miejskiego w Złotoryi,
 2. Terminowe sporządzenie sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,
 3. Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych,
 4. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 5. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie,
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji,
 7. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów jednostki.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Wyjścia w teren.
 3. Budynek żłobka nie jest wyposażony w windę.
 4. Praca w trybie jednozmianowym.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6.  Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289)  ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1).
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 2).
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 3).
 9. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 4).
 10. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 5).
 11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko głównego księgowego w Żłobku Miejskim w Złotoryi, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (tekst mający znaczenie dla EOG) ( Dz. U.UE.L z 2016.119.1 z późn. zm.) ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 6).
 12.  Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a    ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem.

W miesiącu kwietniu 2023r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w Żłobku Miejskim w Złotoryi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: do dnia 8 grudnia 2023 r. do godziny 13:00.
 2. Oferty należy składać do Dyrektora w  Żłobku Miejskim w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, Ul. Letnia 7  w zaklejonych kopertach podpisanych imieniem, nazwiskiem , z numerem telefonu kontaktowego i e-mailem kandydata, z dopiskiem Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim w Złotoryi”, w terminie do  dnia 8 grudnia 2023 r. do godz. 13.oo.  (liczy się data wpływu do Żłobka).
 3. Miejsce składania dokumentów: Żłobek Miejski w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. Letnia 7

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:
  • I etap- kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
  • II etap- kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 4. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk i miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi , oraz  Żłobka Miejskiego w Złotoryi.

Ewa Zator   
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Złotoryi

Załącznik nr 1

 

 

 

                                                           ......................................, dnia .............................  roku

                                                                 (miejscowość)                                     (data)

 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            ….............................................

                                                                                                     (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

                                                           ......................................, dnia ............................. roku

                                                                 (miejscowość)                             (data)

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, iż nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

                                                                                                                                                                                                                                         ….............................................

                                                                                                        (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

                                                           ......................................, dnia ............................. roku

                                                                  (miejscowość)                          (data)

 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, że nie byłam/em prawomocnie skazana/y za przestępstwa umyślne.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              ….............................................

                                                                                                          (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

 

                                                           ......................................, dnia ............................. roku

                                                                (miejscowość)                           (data)

 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, iż posiadam pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych

 

                                                                                                                                                                                                                                               ….............................................

                                                                                                          (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1.    Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

2.    Data urodzenia ......................................................................................................................

3.    Dane kontaktowe ..................................................................................................................

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4.    Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub
na określonym stanowisku) ..................................................................................................

...............................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5.    Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ...............................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6.    Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ..........................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7.    Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawolub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

  ………………………………                      .......................................................................

   (miejscowość i data)                                  (podpis osoby ubiegającej się o  zatrudnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

 

 

                                                            ......................................, dnia ............................. roku

                                                                   (miejscowość)                           (data)

 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w oferciena stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim                                         w Złotoryi” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                               27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla  EOG) ( Dz. U.UE.L z 2016.119.1 z późn.zm.).

 

                                                                                                                                         ….............................................

                                                                                                                (czytelny podpis)

 

 

 

                                              

 

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZOSTANIE PODANA 11 KWIETNIA 2023 r (wtorek)  W HOLU PLACÓWKI

 

 

REKRUTACJA DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

 

      Od 1 marca 2023 r. rusza rekrutacja dzieci do naszej placowki.

Wniosek i odpowiednie do wniosku dokumenty można pobierać ze strony internetowej bądź w placówce.

Terminowe skladanie wniosków u dyrekcji placówki.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI PRZYJĘĆ DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W ZŁOTORYI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Ogłoszenie naboru do placówki w formie pisemnej informacji, umieszczonej na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej  żłobka: www.zlobek.zlotoryja.pl i w prasie lokalnej.

 

 

 

Złożenie deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka w placówce

od 20.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z kompletem wymaganych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie

 

od 01.03.2023 r.  do 20.03.2023 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 21.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do żłobka

11.04.2023 r.

 

Odwołania od decyzji Komisji  rekrutacyjnej.

od 11.04.2023 r.do 18.04.2023 r.

 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do żłobka

do 15.05.2023 r.

 

Przekazanie przez Komisję rekrutacyjną rodzicom  informacji dotyczącej odwołania od decyzji  

do 30.05.2023 r.

 

Postępowanie uzupełniające - jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami,

01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym

25.08.2023 r.

 

Podpisanie umowy  przez rodzica / prawnego opiekuna/ z placówką na świadczenie usługi

do 31.08.2023 r.

 

 


Dokumenty do pobrania:

        Regulamin:
 
 
 

Gmina Miejska Złotoryja, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadania w edycji 2021 r. Środki finansowe są przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę z udziałem programu „Maluch+" w Żłobku Miejskim w Złotoryi.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2021 ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, a także podwyższenie standardów opieki.
Na podstawie zawartej w dniu 28 czerwca 2021 r. umowy z Wojewodą Dolnośląskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła: 7 680,00 zł,całkowita wartość zadania:9 600,00 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.