ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

MAMY GOŚCI

Oglądamy teatrzyki oraz słuchamy muzyki klasycznej uczestnicząc w spektaklach i koncertach.

POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

Spotkania w ogrodzie są bardzo ciekawe

LATEM ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO RODZINY

Co roku w ogrodzie organizujemy festyn dla naszych Rodzin

I ŚWIĘTUJEMY CAŁY ROK

Lubimy się przebierać z okazji różnych świąt, tutaj - Świeto Dyni

Gmina Miejska Złotoryja, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadania w edycji 2021 r. Środki finansowe są przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę z udziałem programu „Maluch+" w Żłobku Miejskim w Złotoryi.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2021 ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, a także podwyższenie standardów opieki.
Na podstawie zawartej w dniu 28 czerwca 2021 r. umowy z Wojewodą Dolnośląskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła: 7 680,00 zł,całkowita wartość zadania:9 600,00 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Złotoryi,że na podstawie decyzji premiera rządu placówka zostaje zamknięta do świąt wielkanocnych rekrutacja do placówki trwa nadal a wnioski prosimy składać drogą e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do skrzynki podawczej w wózkowni placowki. 

*Rodzicu - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz.1368).

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

NOWE MIEJSCA DLA MALUCHÓW W ZŁOTORYI.

Rozdział  I 

 § 1Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu pod nazwa „Nowe miejsca dla Maluchów

w Złotoryi”.

 1. Projekt realizowany przez Gminę Miejską Złotoryja ramach w konkursu nr  naboru RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2018-2020, nr osi priorytetowej 8 Rynek pracy działanie:8.4 godzenie życia zawodowego

i prywatnego.

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2018-2020  
 2. Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób zamieszkujących gminę miejską Złotoryja mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.
 3. Informacje dotyczące Projektu, w tym dokumenty rekrutacyjne, znajdują się na stronie internetowej www.zlobek.zlotoryja.pl

 

§ 2 Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Beneficjent- Gmina Miejska Złotoryja w niniejszym regulaminie pojęcia: beneficjent, projektodawca, prowadzący żłobek i wnioskodawca używane są zamiennie.
 2. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 3. Uczestnik Projektu – Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat, powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
 4. Biuro Projektu – ul. Letnia 7 59-500 Złotoryja
 5. Miejsce realizacji Projektu – ul.Letnia 7 Złotoryja
 6. Czas realizacji projektu: 01.08.2018-31.08.2020
 7. Użyte w niniejszym regulaminie i załącznikach pojęcia oznaczają:  
 8. Rodzic - ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 9. Osoba powracająca na rynek pracy– osoba, która przed urodzeniem dziecka i w czasie sprawowania opieki nad nim była osobą zatrudnioną.
 10. Osoba wchodząca na rynek pracy- osoba, która przed urodzeniem dziecka i w czasie sprawowania opieki nad nim była bezrobotna lub bierna zawodowo.
 11. Osoby bezrobotne– osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia

studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne  w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi1.

 1. Osoby bierne zawodowo osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej

(tzn. nie pracują2 i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące 

 1. na urlopie wychowawczym(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu

 

Rozdział  II 

§1Warunki uczestnictwa w projekcie.

 1. Uczestnikami projektu będą rodzice opiekunowie /prawni dzieci w wieku do 3 lat zamieszkujący na terenie miasta Złotoryja , z pośród których zostanie wyłonionych 8 rodziców opiekunów/prawnych dzieci w wieku do 3 lat  powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem  lub wychowaniem dziecka. 
 2. Przez Rodzica / opiekuna prawnego należy rozumieć osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,  która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającą na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917.).
 3. Ze świadczeń żłobka mogą korzystać dzieciw wieku od  20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 rok życia.
 4. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są Rodzice / opiekunowie prawni, którzy zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w naborze, spełniający następujące kryteria: 
 5. Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat, planujący powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, w tym:

osoba bezrobotna lub bierna zawodowo,

lub

osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim

        lub wychowawczym.

 1. Rodzic / opiekun prawny zamieszkujący na terenie:

 gminy miejskiej Złotoryja

dostarczenie kompletu dokumentów przez Rodziców / prawnych opiekunów

 

Rozdział  III 

 §1 Rekrutacja

 1. Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie będzie odbywała się na podstawie złożonego kompletu dokumentów zgłoszeniowych i kryteriów rekrutacji.
 2. Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:
 3. Karta Zgłoszenia dziecka do projektu wraz z załącznikami,
 4. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Żłobka Miejskiego ul. Letnia 7 oraz na stronie internetowej www.zlobek.zlotoryja.pl.
 5. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą elektroniczną www.zlobek.zlotoryja.pl( przy składaniu elektronicznym podpisać formularz osobiście w biurze projektu) na ul. Letnia 7.
 6. Ustala się następujące kryteria rekrutacji:
 7. kryteria formalne – dopuszczające do udziału w naborze:
 8. Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat pozostający bez pracy opiekujący się dzieckiem do lat 3 (oświadczenie uczestnika)
 9. Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat bezrobotny opiekujący się dzieckiem do lat 3 (zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej, oświadczenie uczestnika)
 10. Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat przebywający na urlopie macierzyńskim/r