ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

OFERTA PRACY NA STANOWISKU - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych

 

 (Dz. U. z 2022r. poz. 530 t.j.)

 

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZŁOTORYI

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY w Żłobku Miejskim w Złotoryi

 

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Żłobek Miejski w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul Letnia 7

Rodzaj umowy:  umowa o pracę

 

I. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku

Wymagania niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.  z 2021 r., poz. 305 t.j. ):

 

 1. Spełnienie jednego z poniższych kwalifikacji zawodowych :
 2. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki  w księgowości;
 3. ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości;
 4. obywatelstwo polskie;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. preferowane doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej;
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na  stanowisku Głównego Księgowego:

 1. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów nas podstawie odrębnych przepisów;
 2. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
 3. znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo – księgowych, płacowych obsługujących jednostki sektora finansów publicznych : Program Finanse DDJ, R2 Płatnik, Rejestr VAT,  Pakiet MS Office,  Płatnik ZUS, PFRON.
 4. znajomość ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;
 5. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 6. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 7. znajomość przepisów podatkowych i płacowych;
 8. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 9. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 10. znajomość ustawy o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
 11. znajomość ustawy Kodeks pracy;
 12. samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia;
 13. umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów;
 14. odporność na stres;
 15. rzetelność i wysokie poczucie samodzielności.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Żłobka Miejskiego w Złotoryi, w tym księgowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z obwiązująca klasyfikacją budżetową oraz ustawą o rachunkowości, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonanych zadań,właściwe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 2. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej, w tym m.in. naliczanie płac                    i zasiłków,
 3. Pełne rozliczanie składek  ZUS,
 4.  Rozliczanie podatku dochodowego w US, w tym sporządzanie deklaracji rocznych PIT – 11, PI – 40, PIT – 8b, PIT-4,rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy, PFRON.
 5. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 6. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku VAT
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 8. dokonywanie kontroli :

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

            b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych oraz nadzór nad jego realizacją,
 2. Zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez Żłobek Miejski w Złotoryi
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym

       Żłobka, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń                                        przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.

 1. Prowadzenia spraw pracowniczych i socjalnych pracowników Żłobka Miejskiego w Złotoryi,
 2. Terminowe sporządzenie sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,
 3. Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych,
 4. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 5. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie,
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji,
 7. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów jednostki.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Wyjścia w teren.
 3. Budynek żłobka nie jest wyposażony w windę.
 4. Praca w trybie jednozmianowym.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6.  Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289)  ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1).
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 2).
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 3).
 9. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 4).
 10. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 5).
 11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko głównego księgowego w Żłobku Miejskim w Złotoryi, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (tekst mający znaczenie dla EOG) ( Dz. U.UE.L z 2016.119.1 z późn. zm.) ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 6).
 12.  Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a    ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem.

W miesiącu kwietniu 2023r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w Żłobku Miejskim w Złotoryi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: do dnia 17 maja 2024 r. do godziny 13:00.
 2. Oferty należy składać do Dyrektora w  Żłobku Miejskim w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, Ul. Letnia 7  w zaklejonych kopertach podpisanych imieniem, nazwiskiem , z numerem telefonu kontaktowego i e-mailem kandydata, z dopiskiem Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim w Złotoryi”, w terminie do  dnia 17 maja 2024 r. do godz. 13.oo.  (liczy się data wpływu do Żłobka).
 3. Miejsce składania dokumentów: Żłobek Miejski w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. Letnia 7

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:
  • I etap- kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
  • II etap- kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 4. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk i miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi , oraz  Żłobka Miejskiego w Złotoryi.

Ewa Zator   
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Złotoryi

Załącznik nr 1

 

 

 

                                                           ......................................, dnia .............................  roku

                                                                 (miejscowość)                                     (data)

 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            ….............................................

                                                                                                     (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

                                                           ......................................, dnia ............................. roku

                                                                 (miejscowość)                             (data)

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, iż nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

                                                                                                                                                                                                                                         ….............................................

                                                                                                        (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

                                                           ......................................, dnia ............................. roku

                                                                  (miejscowość)                          (data)

 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, że nie byłam/em prawomocnie skazana/y za przestępstwa umyślne.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              ….............................................

                                                                                                          (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

 

                                                           ......................................, dnia ............................. roku

                                                                (miejscowość)                           (data)

 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, iż posiadam pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych

 

                                                                                                                                                                                                                                               ….............................................

                                                                                                          (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1.    Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

2.    Data urodzenia ......................................................................................................................

3.    Dane kontaktowe ..................................................................................................................

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4.    Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub
na określonym stanowisku) ..................................................................................................

...............................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5.    Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ...............................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6.    Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ..........................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7.    Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawolub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

  ………………………………                      .......................................................................

   (miejscowość i data)                                  (podpis osoby ubiegającej się o  zatrudnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

 

 

                                                            ......................................, dnia ............................. roku

                                                                   (miejscowość)                           (data)

 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w oferciena stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim                                         w Złotoryi” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                               27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla  EOG) ( Dz. U.UE.L z 2016.119.1 z późn.zm.).

 

                                                                                                                                         ….............................................

                                                                                                                (czytelny podpis)