^Powrót na górę
  
  
  

REKRUTACJA 2022/2023

Szanowni Rodzice! Dnia 22 kwietnia 2022r, po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, w siedzibie Żłobka Miejskiego w Złotoryi ul. Letnia 7, została udostępniona lista dzieci przyjętych i lista dzieci nieprzyjętych do Żłobka w roku szkolnym 2022/2023 tj. od 1 września 2022r. Informujemy, iż od września 2022r do Żłobka przyjęte będą wszystkie dzieci, których rodzice złożyło deklarację woli kontynuowania opieki w Żłobku w roku szkolnym 2022/2023.

Zebranie z Rodzicami!

Zebranie z Rodzicami!

Zapraszam Rodziców/prawnych Opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Złotoryi na zebranie, które odbędzie się dnia 11 marca 2022r. o godz. 16.00 (hol na parterze).

Porządek zebrania:
1. Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Złotoryi na rok szkolny 2022/2023.
2. Opłaty w 2022r. za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Złotoryi.
3. Sprawy bieżące.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU.

Szanowni Rodzice!

W załączeniu przesyłam pismo dotyczące dofinansowania do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Proszę Rodziców / prawnych Opiekunów o zapoznanie się z jego treścią i  podanie danych, o których mowa  w  piśmie,  na  załączonym druku.

Wypełnione i podpisane oświadczenia  przyjmowane będą  w Żłobku  Miejskim w Złotoryi do dnia  13 stycznia 2022r., a dnia 14 stycznia 2022r. zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Wysokość dopłaty to 400zł miesięcznie na dziecko, lecz nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku.( nie wlicza się opłaty za wyżywienie).

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku będzie przysługiwać rodzicom  na dzieci uczęszczające do  żłobka i nieobjęte  rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty dofinansowania będzie  prowadził ZUS. Wniosek o dofinansowanie składa się do ZUS.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021r o rodzinnym kapitale opiekuńczym  wprowadza zmiany w ustawie z dnia   4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od dnia 10 grudnia 2021r.Rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna są zobowiązani przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców, w formie oświadczenia:

Dane dziecka:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Numer PESEL

Dane rodziców:

Dane matki

 1. Imię/imiona
 2. Data urodzenia
 3. Numer PESEL
 4. Adres poczty elektronicznej
 5. Nr telefonu

Dane ojca

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Numer PESEL
 4. Adres poczty telefonicznej
 5. Nr telefonu

 

Z poważaniem
Małgorzata Szewczyk
Dyrektor Żłobka Miejskiego
w Złotoryi

Copyright © 2022. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi Rights Reserved.