^Powrót na górę
  
  
  

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INTENDENT W ŻŁOBKU MIEJSKIM W Złotoryi

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

INTENDENT

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W Złotoryi

Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Złotoryi

ul. Letnia 7

Ilość etatów: 0,75

Forma zatrudnienia: umowa o prace na okres próbny następnie umowa o pracę na czas okręślony

w niepełnym wymiarze czasu pracy (30 godzin tygodniowo)

praca od poniedziałku do piątku

Termin rozpoczęcia pracy: 06 kwietnia 2021r.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku: dietetyk, technologia żywności

i żywienia, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia

i gospodarstwa domowego, kucharz

2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

3. Znajomość zasad prawidłowego żywienia małych dzieci

4. Znajomość przepisów HACCP

5. Mile widziana umiejętność wykorzystywania programów informatycznych do

prowadzenia magazynu oraz wydawania produktów

6. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz

posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7. Kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych.

Zakres obowiązków na stanowisku:

1. Opracowywanie jadłospisów tygodniowych z uwzględnieniem kaloryczności

i gramatury potraw

2. Prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi

przepisami

3. Rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych

4. Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia

artykułów znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie

5. Kontrolowanie jakości surowców i produktów spożywczych przechowywanych w

magazynach,

6. Materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność

7. Współpraca z kucharzem we wszelkich codziennych czynnościach,

8. Prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałowej oraz zgłaszanie

wniosków w tym zakresie

9. Współpraca z księgowością

10. Realizacja zakupów artykułów żywnościowych

11. Współpraca z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy

maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,

12. Informowanie Dyrektora o wszelkich wydarzeniach zakłócających tok pracy lub

mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i działalności Żłobka,

13. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,

14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z potrzeb

placówki.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy – CV.

2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.

3. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.

4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze

zm.).

8. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub

zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Nabór na wolne stanowisko pracy: Intendent / dietetyk w Żłobku Miejskim w Złotoryi w terminie do dnia 02 kwietnia 2021 roku do godz. 14.00,

na adres: Żłobek Miejski w Złotoryi ul. Letnia 7 59-500 Złotoryja

Copyright © 2022. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi Rights Reserved.