^Powrót na górę
  
  
  

Rekrutacja 2021/2022

Przebieg rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

do Żłobka Miejskiego w Złotoryi

odbywa się  zgodnie z poniższym harmonogramem

 

  1. Ogłoszenie naboru do placówki w formie pisemnej informacji, umieszczonej na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej  żłobka

 www.zlobek.zlotoryja.pl i w prasie lokalnej.

  1. Złożenie deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka w placówce

od 01.03.2021 r. do  09.03.2021 r.

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z kompletem wymaganych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie

od 10.03.2021r do 31.03.2021 r.

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –

do15.04.2021 r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i  i nieprzyjętych  do żłobka-

 23.04.2021r.

  1. Odwołania od decyzji Komisji  rekrutacyjnej.
  2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor  przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  3. Podpisanie umowy  przez rodzica / prawnego opiekuna/ z placówką na świadczenie usługi do           

   31 sierpnia 2021 r.

 

Copyright © 2022. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi Rights Reserved.