ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

MAMY GOŚCI

Oglądamy teatrzyki oraz słuchamy muzyki klasycznej uczestnicząc w spektaklach i koncertach.

POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

Spotkania w ogrodzie są bardzo ciekawe

LATEM ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO RODZINY

Co roku w ogrodzie organizujemy festyn dla naszych Rodzin

I ŚWIĘTUJEMY CAŁY ROK

Lubimy się przebierać z okazji różnych świąt, tutaj - Świeto Dyni

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

NOWE MIEJSCA DLA MALUCHÓW W ZŁOTORYI.

Rozdział  I 

 § 1Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu pod nazwa „Nowe miejsca dla Maluchów

w Złotoryi”.

 1. Projekt realizowany przez Gminę Miejską Złotoryja ramach w konkursu nr  naboru RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2018-2020, nr osi priorytetowej 8 Rynek pracy działanie:8.4 godzenie życia zawodowego

i prywatnego.

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2018-2020  
 2. Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób zamieszkujących gminę miejską Złotoryja mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.
 3. Informacje dotyczące Projektu, w tym dokumenty rekrutacyjne, znajdują się na stronie internetowej www.zlobek.zlotoryja.pl

 

§ 2 Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Beneficjent- Gmina Miejska Złotoryja w niniejszym regulaminie pojęcia: beneficjent, projektodawca, prowadzący żłobek i wnioskodawca używane są zamiennie.
 2. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 3. Uczestnik Projektu – Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat, powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
 4. Biuro Projektu – ul. Letnia 7 59-500 Złotoryja
 5. Miejsce realizacji Projektu – ul.Letnia 7 Złotoryja
 6. Czas realizacji projektu: 01.08.2018-31.08.2020
 7. Użyte w niniejszym regulaminie i załącznikach pojęcia oznaczają:  
 8. Rodzic - ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 9. Osoba powracająca na rynek pracy– osoba, która przed urodzeniem dziecka i w czasie sprawowania opieki nad nim była osobą zatrudnioną.
 10. Osoba wchodząca na rynek pracy- osoba, która przed urodzeniem dziecka i w czasie sprawowania opieki nad nim była bezrobotna lub bierna zawodowo.
 11. Osoby bezrobotne– osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia

studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne  w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi1.

 1. Osoby bierne zawodowo osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej

(tzn. nie pracują2 i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące 

 1. na urlopie wychowawczym(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu

 

Rozdział  II 

§1Warunki uczestnictwa w projekcie.

 1. Uczestnikami projektu będą rodzice opiekunowie /prawni dzieci w wieku do 3 lat zamieszkujący na terenie miasta Złotoryja , z pośród których zostanie wyłonionych 8 rodziców opiekunów/prawnych dzieci w wieku do 3 lat  powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem  lub wychowaniem dziecka. 
 2. Przez Rodzica / opiekuna prawnego należy rozumieć osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,  która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającą na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917.).
 3. Ze świadczeń żłobka mogą korzystać dzieciw wieku od  20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 rok życia.
 4. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są Rodzice / opiekunowie prawni, którzy zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w naborze, spełniający następujące kryteria: 
 5. Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat, planujący powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, w tym:

osoba bezrobotna lub bierna zawodowo,

lub

osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim

        lub wychowawczym.

 1. Rodzic / opiekun prawny zamieszkujący na terenie:

 gminy miejskiej Złotoryja

dostarczenie kompletu dokumentów przez Rodziców / prawnych opiekunów

 

Rozdział  III 

 §1 Rekrutacja

 1. Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie będzie odbywała się na podstawie złożonego kompletu dokumentów zgłoszeniowych i kryteriów rekrutacji.
 2. Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:
 3. Karta Zgłoszenia dziecka do projektu wraz z załącznikami,
 4. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Żłobka Miejskiego ul. Letnia 7 oraz na stronie internetowej www.zlobek.zlotoryja.pl.
 5. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą elektroniczną www.zlobek.zlotoryja.pl( przy składaniu elektronicznym podpisać formularz osobiście w biurze projektu) na ul. Letnia 7.
 6. Ustala się następujące kryteria rekrutacji:
 7. kryteria formalne – dopuszczające do udziału w naborze:
 8. Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat pozostający bez pracy opiekujący się dzieckiem do lat 3 (oświadczenie uczestnika)
 9. Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat bezrobotny opiekujący się dzieckiem do lat 3 (zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej, oświadczenie uczestnika)
 10. Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (oświadczenie uczestnika, zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, poświadczenie pracodawcy)
 11. Rodzic / opiekun prawny dziecka w wieku do 3 lat przebywający na urlopie wychowawczym (oświadczenie uczestnika, zaświadczenie

o urlopie wychowawczym, poświadczenie pracodawcy)

 • Rodzic / opiekun prawny zamieszkały na obszarze gminy miejskiej Złotoryja (oświadczenie)
 • kryteria dodatkowe (premiujące):
 • rodzic z niepełnosprawnościami (weryfikacja na podstawie orzeczenie

o niepełnosprawności) – 10 pkt.,

 • osoby samotnie wychowujące dzieci (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka-10 pkt.,
 • młody wiek rodzica, tj. poniżej 25 r.ż.-5 pkt.,
 • dochód w rodzinie nie przekracza 150%właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (potwierdzenie pobierania zasiłku)– 10 pkt.

 1. Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w terminie 22.08.2018-27.08.2018. 
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji (tj. ustalenie listy) nastąpi w terminie  do 30.08.2018.
 3. W terminie do 29.08.2018  Rodzice / prawni opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie  o wynikach rekrutacji.
 4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Rodziców / opiekunów prawnych niż limit posiadanych miejsc dla dzieci (8 miejsc) w żłobku w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną Rodzice / opiekunowie prawni, którzy uzyskali największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów dodatkowych (premiujących).

 

Rozdział IV

§ 1Przebieg rekrutacji odbywa się  zgodnie z poniższym harmonogramem

 

 1. Ogłoszenie naboru do placówki w formie pisemnej informacji, umieszczonej na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej placówki //www.zlobek.zlotoryja.pl/  oraz na stronie www.zlotoryja.pl
 2. Złożenie karty do udziału dziecka w projekcie wraz z kompletem wymaganych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach utworzenia 8 nowych miejsc opieki w terminie

od 22.08.2018r do 27.08.2018 r.

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym– do28.08.2018 r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i   nieprzyjętych -29.08.2018r.
 2. Podpisanie umowy  przez rodzica / prawnego opiekuna/ z placówką na świadczenie usługi do  30 sierpnia 2018 r.

 

 Rozdział V Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

§1 Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych, ankiet oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania i po zakończeniu Projektu.

 

§ 2 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Beneficjentowi Projektu informacji  o rezygnacji z udziału w Projekcie.
 2. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania Projektu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył dokumenty usprawiedliwiające rezygnację.
 3. Uczestnik ma świadomość, że  długotrwałe i/lub powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności Dziecka w Żłobku mogą skutkować usunięciem uczestnictwa w Projekcie. 
 4. Uczestnik wnosi comiesięczną opłatę kwocie i terminie określonej w Umowie.
 5. Uczestnik ma obowiązek skutecznego poinformowania Organizatora o:
 6. dłuższej nieobecności Dziecka w żłobku,
 7. rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uniemożliwiającej dalsze uczestnictwo z zachowaniem formy pisemnej
 8. Uczestnik ma obowiązek podjąć aktywność zawodową i przedłożyć prowadzącemu żłobek  na bieżąco, a najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie: zaświadczenie  od pracodawcy o powrocie po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, wychowawczym;  oświadczenie osoby prowadzącej działalność na własny rachunek wraz z zaświadczeniem  z CEIDG o wznowieniu działalności (powrót do prowadzenia działalności); Zaświadczenie  z PUP o dokonaniu rejestracji o statusie osoby poszukującej pracy (w przypadku osób biernych zawodowo); zaświadczenie od pracodawców o podjęciu zatrudnienia (w przypadku osoby bezrobotnej).

 

Rozdział  V 

§1 Skład Komisji rekrutacyjnej

 1. Komisja rekrutacyjna składa się z 4 osób powołanych przez dyrektora. Przewodniczącym Komisji rekrutacyjnej jest dyrektor, członkowie wybierani są spośród opiekunów i rodziców.
 2. Członkiem Komisji rekrutacyjnej może być przedstawiciel organu prowadzącego.

 

Rozdział  VI 

§1 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2018 r.
 2. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w placówce.

 

 

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Żłobek Miejski w Złotoryi

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

w Żłobku Miejskim w Złotoryi oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Złotoryi reprezentowany przez Dyrektora placówki.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: ul. Letnia 7, 59-500 Złotoryja,
tel. 76/8783986.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
  w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych
  i wychowawczych w placówce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ODBIORCY DANYCH

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie
i w granicach przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Żłobek Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powy­żej dane te mogą być przekazywane do:

 • podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmiotów wykonują­cych w imieniu i na rzecz placówki pośrednictwo w czynnościach oraz podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz placówki.

INFORMACJA O

ZAUTOMATYZOWANYM

PODEJMOWANIU DECYZJI

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Żłobek przez okres realizacji celów w zakresie,
w którym jednostka te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  (art. 15 RODO);
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych(art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych(tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  (art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych(art. 20 RODO);
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art. 21 RODO);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żłobek Miejski

ul. Letnia 7
Złotoryja

e-mail

zlobek@zlotoryja.pl

telefon

76/87 73 986