INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU.

Szanowni Rodzice!

W załączeniu przesyłam pismo dotyczące dofinansowania do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Proszę Rodziców / prawnych Opiekunów o zapoznanie się z jego treścią i  podanie danych, o których mowa  w  piśmie,  na  załączonym druku.

Wypełnione i podpisane oświadczenia  przyjmowane będą  w Żłobku  Miejskim w Złotoryi do dnia  13 stycznia 2022r., a dnia 14 stycznia 2022r. zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Wysokość dopłaty to 400zł miesięcznie na dziecko, lecz nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku.( nie wlicza się opłaty za wyżywienie).

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku będzie przysługiwać rodzicom  na dzieci uczęszczające do  żłobka i nieobjęte  rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty dofinansowania będzie  prowadził ZUS. Wniosek o dofinansowanie składa się do ZUS.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021r o rodzinnym kapitale opiekuńczym  wprowadza zmiany w ustawie z dnia   4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od dnia 10 grudnia 2021r.Rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna są zobowiązani przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców, w formie oświadczenia:

Dane dziecka:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Numer PESEL

Dane rodziców:

Dane matki

 1. Imię/imiona
 2. Data urodzenia
 3. Numer PESEL
 4. Adres poczty elektronicznej
 5. Nr telefonu

Dane ojca

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Numer PESEL
 4. Adres poczty telefonicznej
 5. Nr telefonu

 

Z poważaniem
Małgorzata Szewczyk
Dyrektor Żłobka Miejskiego
w Złotoryi